Transparant en eerlijk Gratis en vrijblijvend Onafhankelijk

Algemene Voorwaarden Verzekeraar

Gratis je schadeclaim indienen en volgen bij iedere verzekeraar in Nederland? Vertel jouw verhaal

Versie 01-09-2022
Versie 1.2

 


1. Overeenkomst Letselschademanager basis


Wat is Letselschademanager?

Letselschademanager brengt jou als verzekeraar in contact met slachtoffers en verzekeraars voor de afhandeling van de schadeclaim. Indien je als belangenbehartiger een nieuwe zaak krijgt aangeboden via Letselschademanager dan is het gebruik van het ‘Letselschadeplatform’ te allen tijde verplicht.


Je maakt gebruik van ons ‘Letselschadeplatform’ om de schade van het slachtoffer af te wikkelen, met inbegrip van de communicatie met alle betrokken partijen in het schadeproces.


Voor welk bedrag?

Letselschademanager brengt slachtoffers/rechtzoekende gratis in contact met belangenbehartigers en verzekeraars. De verzekeraar die de schademelding ontvangt via Letselschademanager is verplicht om alle communicatie met slachtoffer/belangenbehartiger te behandelen op het ‘Letselschadeplatform’, omdat het slachtoffer heeft gekozen voor een digitaal dossier met alle partijen.

 

De kosten voor het gebruik van het online dossier worden in rekening gebracht bij de verzekeraar. Letselschademanager heeft namelijk de visie dat elk slachtoffer recht heeft op zijn of haar eigen letselschadedossier op grond van art. 6:96 lid 2 BW.


Data en informatie

Jouw bedrijf blijft zelf verantwoordelijk voor het opslaan van jouw informatie die op het Platform met de betrokken partijen deelt, tenzij het kantoor kiest voor het gebruik van Letselschademanager plus.


2. Algemene Voorwaarden Letselschademanager


Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Platform/Online Portaal, hierna ook wel “Dienst” genoemd van Letselschademanager. Letselschademanager is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83643893.


Gebruik van data

Jouw bedrijf blijft zelf verantwoordelijk voor het opslaan van jouw informatie die op het Platform met de betrokken partijen deelt, tenzij het kantoor kiest voor het gebruik van Letselschademanager plus.


Letselschademanager zal geen kennisnemen van vertrouwelijke gegevens (zoals persoonlijke berichten) die door jouw bedrijf worden opgeslagen, verzonden of anderszins worden verwerkt via de Diensten, voor zover dit niet noodzakelijk is voor het leveren en adequaat functioneren van het Platform/Dienst.


Gebruik Letselschademanager

Een account is strikt persoonlijk en jouw gegevens mag jij niet met andere personen delen. Het wachtwoord moet om veiligheidsredenen regelmatig worden gewijzigd. Wanneer jij als gebruiker vermoedt dat onbevoegde personen kennis hebben gekregen van jouw toegangsgegevens, dan moet je hierover Letselschademanager direct informeren en jouw toegangsgegevens direct wijzigen.

 

Jij mag Letselschademanager niet onjuist of verkeerd gebruiken. Als Letselschademanager redenen heeft om aan te nemen dat jij het Platform onjuist of verkeerd gebruikt, dan zal Letselschademanager optreden om die overtreding te beëindigen en/of te beperken, zoals het permanent ontzeggen van jouw account. Op deze manier houdt Letselschademanager het voor iedereen zo veilig mogelijk.

 

Letselschademanager heeft het recht om jouw account op elk moment, zonder reden en zonder kennisgeving te beëindigen. Bewaar alle informatie over het letselschadedossier om deze reden ook altijd op een externe locatie, zoals op jouw persoonlijke computer.


Letselschademanager is niet aansprakelijk

Letselschademanager is geen enkele wijze aansprakelijk voor door jouw bedrijf geleden schade. Ook niet als gevolg van het direct beëindigen van jouw account.

 

Letselschademanager brengt jouw bedrijf gratis in contact met slachtoffers en/of verzekeraars en biedt partijen een online een dossier aan. Je blijft zelf verantwoordelijk voor het opslaan van alle informatie en berichtgevingen tussen partijen op bijvoorbeeld jouw eigen computer. Letselschademanager kan op geen enkele wijze een garantie afgeven voor het gebruik van het Platform en jij kan als gebruiker geen rechten ontlenen aan het gebruik van het Platform/Dienst.

 

Letselschademanager kan jou geen garantie bieden dat het Platform altijd en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is of dat de Dienst foutloos is. Jij aanvaardt als gebruiker van het Platform dat het Platform nooit perfect kan zijn en dat niet alle onvolkomenheden kunnen of zullen worden hersteld. Letselschademanager behoudt zich het recht voor om de Diensten op elk moment aan te passen. In geval van onderbreking of storing van het Platform/Dienst, accepteert Letselschademanager geen aansprakelijkheid van welke aard dan ook voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit een dergelijke onderbreking of storing.


Letselschademanager verstrekt geen andere garanties, toezeggingen of voorwaarden met betrekking tot Letselschademanager diensten dan die uitdrukkelijk in de overeenkomst c.q. algemene voorwaarden zijn opgenomen.

 


Wat verwachten wij van jou?

Wij verwachten van jou dat jij geen misbruik maakt van het Platform. Misbruik van het Platform vindt bijvoorbeeld plaats wanneer jij:
 

i)                In strijd handelt met de wet of een bepaling van deze voorwaarden;

ii)              Inbreuk maakt op intellectuele-eigendomsrechten;

iii)             Maatregelen neemt of laat nemen om technische beschermingsmaatregelen te omzeilen.


Jij mag geen elektronische aanvallen van welke aard dan ook (laten) uitvoeren. Een elektronische aanval is bijv. een poging om de beveiligingsmaatregelen van Letselschademanager weg te nemen of te omzeilen of deze op een andere manier buiten werking te stellen, het gebruik van computerprogramma's om automatisch gegevens op te halen, het gebruik van en/of de distributie van virussen, wormen, Trojaanse paarden, bruteforce-aanvallen, spam of het gebruik van andere links, programma's of procedures die schadelijk kunnen zijn voor Letselschademanager dan wel het op nadelige wijze verstoren, het binnendringen of het onteigenen van systemen, gegevens of persoonsgegevens.


Intellectuele-eigendomsrechten

Alle aanspraken, eigendomsrechten en intellectuele-eigendomsrechten op, dan wel direct of indirect verbonden aan, Letselschademanager, zijn eigendom van Letselschademanager en/of haar gelieerde ondernemingen. Behoudens voor zover toegestaan bij wet, mogen de intellectuele eigendomsrechten op geen enkele wijze worden gekopieerd of gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Letselschademanager.

     

Letselschademanager verleent aan de gebruikers van het platform een niet-exclusief, herroepelijk, beperkt en niet-overdraagbaar gebruiksrecht om de Dienst te gebruiken. De verzonden informatie op het platform is en blijft eigendom van de gebruiker zelf. Letselschademanager heeft het recht gegevens met betrekking tot het gebruik van de Dienst uitsluitend voor statistische doeleinden geaggregeerd en geanonimiseerd te verwerken, welke gegevens op geen enkele manier herleid kunnen worden tot een natuurlijk persoon. Letselschademanager zal geen kennisnemen van (vertrouwelijke) gegevens (zoals persoonlijke berichten) die worden opgeslagen en verzonden, voor zover dit niet noodzakelijk. Is voor het leveren en adequaat functioneren van het platform.


Gegevensbescherming

Tijdens het gebruik van de Diensten/Platform zal Letselschademanager persoonsgegevens verzamelen en verwerken. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de respectieve toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Meer informatie hierover vind je in ons privacy beleid.


Wijzigingen

Letselschademanager heeft het recht de voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen. Letselschademanager zal zich inspannen om Gebruiker op de hoogte te stellen van wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden.


Ben jij het niet met ons eens?

In dat geval is de Rechtbank Amsterdam uitsluitend bevoegd om de zaak in behandeling te nemen. Mocht een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn, vernietigd worden of in strijd zijn met de wet, dan blijven de Letselschademanager Voorwaarden volledig van kracht en zal die bepaling worden geïnterpreteerd op een manier die zoveel mogelijk aansluiting bij de bedoeling van Letselschademanager.