Transparant en eerlijk Gratis en vrijblijvend Onafhankelijk

Algemene Voorwaarden

Gratis je schadeclaim indienen en volgen bij iedere verzekeraar in Nederland? Vertel jouw verhaal

 

Versie 01-09-2022

Lees hier de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden voor belangenbehartiger en rechtsbijstandverzekeraar.

Lees hier de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden voor verzekeraars. 

 

Welkom bij Letselschademanager!

De Algemene Voorwaarden van Letselschademanager voor slachtoffers


Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Platform/Online Portaal, hierna ook wel “Dienst” genoemd van Letselschademanager. Letselschademanager is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83643893.


Wat is Letselschademanager?

Letselschademanager brengt jou in contact met verzekeraars om jouw schadeclaim in te dienen. Wij brengen jou eventueel ook in contact met rechtshulp. Je maakt gebruik van ons ‘Letselschadeplatform’ om jouw schade in te dienen en om jouw schadeclaim online te beheren, met inbegrip van de communicatie met alle betrokken partijen in het schadeproces.


Voor welk bedrag?

Het indienen van een schadeclaim via Letselschademanager kost jou als slachtoffer niets! Letselschademanager vraagt aan jou geen vergoeding voor het gebruik van de Platform/Online Portaal/Dienst.


Gebruik van data

Je blijft zelf verantwoordelijk voor het opslaan van jouw informatie die op het Platform met de betrokken partijen deelt. Letselschademanager zal geen kennisnemen van vertrouwelijke gegevens (zoals persoonlijke berichten) die door jou worden opgeslagen, verzonden of anderszins worden verwerkt via de Diensten, voor zover dit niet noodzakelijk is voor het leveren en adequaat functioneren van het Platform/Dienst.


Gebruik Letselschademanager

Een account is strikt persoonlijk en jouw gegevens mag jij niet met andere personen delen. Het wachtwoord moet om veiligheidsredenen regelmatig worden gewijzigd. Wanneer jij als gebruiker vermoedt dat onbevoegde personen kennis hebben gekregen van jouw toegangsgegevens, dan moet je hierover Letselschademanager direct informeren en jouw toegangsgegevens direct wijzigen.

 

Jij mag Letselschademanager niet onjuist of verkeerd gebruiken. Als Letselschademanager redenen heeft om aan te nemen dat jij het Platform onjuist of verkeerd gebruikt, dan zal Letselschademanager optreden om die overtreding te beëindigen en/of te beperken, zoals het permanent ontzeggen van jouw account. Op deze manier houdt Letselschademanager het voor iedereen zo veilig mogelijk.

 

Letselschademanager heeft het recht om jouw account op elk moment, zonder reden en zonder kennisgeving te beëindigen. Bewaar jouw persoonlijke informatie om deze reden ook altijd op een externe locatie, zoals jouw persoonlijke computer.


Letselschademanager is niet aansprakelijk

Letselschademanager is geen enkele wijze aansprakelijk voor door jou geleden schade. Ook niet als gevolg van het direct beëindigen van jouw account.
 

Letselschademanager brengt jou gratis in contact met rechtshulp en/of verzekeraars en biedt jou een online een dossier aan. Je blijft zelf verantwoordelijk voor het opslaan van alle informatie en het maken van een kopie van de informatie over jouw ongeluk en jouw berichtgeving met verzekeraar/rechtshulp en alle overige partijen op bijvoorbeeld jouw eigen computer. Letselschademanager kan op geen enkele wijze een garantie afgeven voor het gebruik van het Platform en jij kan als gebruiker geen rechten ontlenen aan het gebruik van het Platform/Dienst.

 

Letselschademanager kan jou geen garantie bieden dat het Platform altijd en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is of dat de Dienst foutloos is. Jij aanvaardt als gebruiker van het Platform dat het Platform nooit perfect kan zijn en dat niet alle onvolkomenheden kunnen of zullen worden hersteld. Letselschademanager behoudt zich het recht voor om de Diensten op elk moment aan te passen. In geval van onderbreking of storing van het Platform/Dienst, accepteert Letselschademanager geen aansprakelijkheid van welke aard dan ook voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit een dergelijke onderbreking of storing.


Wat verwachten wij van jou?

Wij verwachten van jou dat jij geen misbruik maakt van het Platform. Misbruik van het Platform vindt bijvoorbeeld plaats wanneer jij:

 

i)                In strijd handelt met de wet of een bepaling van deze voorwaarden;

ii)              Inbreuk maakt op intellectuele-eigendomsrechten;

iii)             Maatregelen neemt of laat nemen om technische beschermingsmaatregelen te omzeilen.

 

Jij mag geen elektronische aanvallen van welke aard dan ook (laten) uitvoeren. Een elektronische aanval is bijv. een poging om de beveiligingsmaatregelen van Letselschademanager weg te nemen of te omzeilen of deze op een andere manier buiten werking te stellen, het gebruik van computerprogramma's om automatisch gegevens op te halen, het gebruik van en/of de distributie van virussen, wormen, Trojaanse paarden, bruteforce-aanvallen, spam of het gebruik van andere links, programma's of procedures die schadelijk kunnen zijn voor Letselschademanager dan wel het op nadelige wijze verstoren, het binnendringen of het onteigenen van systemen, gegevens of persoonsgegevens.


Gegevensbescherming

Tijdens het gebruik van de Diensten/Platform zal Letselschademanager persoonsgegevens verzamelen en verwerken. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de respectieve toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Meer informatie hierover vind je in ons privacybeleid.


Ben jij het niet met ons eens?

In dat geval is de Rechtbank Amsterdam uitsluitend bevoegd om de zaak in behandeling te nemen.

 

 

Mocht een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn, vernietigd worden of in strijd zijn met de wet, dan blijven de Letselschademanager Voorwaarden volledig van kracht en zal die bepaling worden geïnterpreteerd op een manier die zoveel mogelijk aansluiting bij de bedoeling van Letselschademanager.