Gebruikersvoorwaarden

Versie: 1.1
Datum: Januari 2022

1. Definities

De volgende begrippen zijn in de Letselschademanager overeenkomst en Algemene Voorwaarden als volgt gedefinieerd:

“Account”: het account bij Letselschademanager waarmee Gebruiker toegang heeft tot de Dienst;

“Dienst”: de door Letselschademanager ontwikkelde dienst (al dan niet deels aangepast) waarmee Gebruiker op een veilige manier en gebruiksvriendelijke wijze informatie kan uitwisselen met behulp van het Account;

“Gast”: een natuurlijke persoon, zijnde een eindgebruiker, die door Gebruiker wordt uitgenodigd om de dienst te gebruiken zonder een Account;

“Gebruiker”: jij, een natuurlijke persoon, zijnde een eindgebruiker van de Dienst en in het bezit van een Account;

“Gebruiksvoorwaarden”: betekent deze gebruikersvoorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd;

“Inloggegevens”: de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee Gebruiker toegang heeft tot het Account, hetzij door Gebruiker zelfstandig aangemaakt c.q. door de Organisatie of een vertrouwde derde partij verstrekt;

“Intellectuele-eigendomsrechten”: alle rechten van intellectuele eigendom, met inbegrip van maar niet beperkt tot octrooien, ontwerprechten,auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, handelsmerkrechten, chiprechten, handelsnaamrechten en knowhow;

“Knowhow”: alle bedrijfsgeheimen, geheime formules, uitvindingen, ontwerpen, normen, (technische) gegevens of informatie, processen, methodes, grondstoffen en methodes voor bedrijfsvoering en alle daaraan gerelateerde informatie, kennis, bijzonderheden, handelspraktijken en verbeteringen;

“Organisatie”: de organisatie die de Dienst van Letselschademanager heeft aangekocht door het aangaan van een Overeenkomst met Letselschademanager;

“Organisatiehelpdesk”: de helpdesk van de Organisatie, indien aanwezig;

“Overeenkomst”: de overeenkomst tussen de Organisatie en Letselschademanager op grond waarvan de Dienst wordt aangeboden;

“Persoonsgegevens”: betekent alle gegevens die direct of indirect kunnen worden herleid tot een natuurlijke persoon, als bedoeld in artikel 4, lid 1 van de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679; en “Helpdesk Letselschademanager”: betekent de helpdesk van Letselschademanager die bereikt kan worden via letselschademanager.nl


2. Definities

2.1 Gebruiker gaat uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden van de Gebruiksvoorwaarden door bij het aanmaken of activeren van het Account het relevante vakje aan te vinken; verder blijft Gebruiker bij het uitnodigen van Gasten verantwoordelijk voor de kennisneming en naleving van deze Gebruiksvoorwaarden door elke Gast.

2.2 Voor zover van toepassing, is de Organisatie, waar Gebruiker bij in dienst is, een Overeenkomst aangegaan met Letselschademanager. In de Overeenkomst bevestigt de Organisatie uitdrukkelijk dat de Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn op elk gebruik van de Dienst, met dien verstande dat de voorwaarden van de Overeenkomst leidend zijn


3. Gebruik van de dienst Letselschademanager

3.1 Voor het gebruik van de Dienst moet Gebruiker een Account hebben. Gebruiker kan zelfstandig een Account aanmaken of de Organisatie kan, voor zover van toepassing, een Account aanmaken of dit aan de desbetreffende Gebruiker delegeren. Gasten hebben op uitnodiging van een of meer Gebruikers toegang tot de Dienst zonder een Account.

3.2 Een Account is strikt persoonlijk en mag alleen door Gebruiker worden gebruikt, tenzij het Account uitdrukkelijk door de Organisatie is gedelegeerd. Gebruiker mag de Inloggegevens niet met anderen delen, waaronder begrepen collega’s, vrienden en/of familie.

3.3 Gebruiker zal ervoor zorgdragen dat het Account wordt beschermd tegen onbevoegd gebruik door de Inloggegevens en, indien van toepassing, de gerelateerde twee-factor-authenticatie (2FA) vertrouwelijk te houden. Gebruiker zorgt ervoor, en Letselschademanager mag er daarom van uitgaan, dat alle activiteiten op het Account na het inloggen met de Inloggegevens onder leiding en toezicht van de Gebruiker plaatsvinden.

3.4 Gebruiker c.q. Organisatie is er verantwoordelijk voor dat de apparaten die voor de Dienst worden gebruikt voldoen aan de functionele en technische vereisten voor de Dienst en het gebruik ervan.

3.5 Gebruiker en/of Gast bepalen welke informatie en op welke wijze deze informatie via de Dienst wordt verzonden en Letselschademanager heeft geen kennis van deze informatie of de ontvanger. Gebruiker en/of Organisatie is er verantwoordelijk voor dat al hetgeen wat via de Dienst wordt verzonden c.q. gedaan, in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. Deze verantwoordelijkheid van Gebruiker en Organisatie omvat, maar is niet beperkt tot, de verwerking van Persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679.

3.6 Gebruiker garandeert hierbij dat het gebruik van het Account en/of het gebruik van de Dienst door een Gast, evenals de informatie die door Gebruiker wordt verzonden met behulp van de Dienst:
(i) geen inbreuk maakt op Intellectuele-eigendomsrechten;
(ii) geen wet- of regelgeving schendt;
(iii) niet lasterlijk is of smadelijk in de handel;
(iv) geen onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige informatie bevat over Gebruiker of andere individuen; en
(v) geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots of andere computerprogramma’s bevat gericht op het beschadigen, het op nadelige wijze verstoren, het clandestien binnendringen of het onteigenen van systemen, gegevens of Persoonsgegevens.

Ten aanzien van Gasten zorgt Gebruiker er actief voor dat deze zich onthouden van de in de vorige zin onder (i) tot en met (v) genoemde activiteiten en overlegt Gebruiker in voorkomend geval met zijn Organisatie wanneer dergelijke activiteiten door Gasten plaatsvinden of dit redelijkerwijs vermoed wordt.


4. Onjuist of verkeerd gebruik van Letselschademanager

4.1 Indien Gebruiker onjuist gebruik van het Account en/of de Inloggegevens vermoedt, dient Gebruiker dit per omgaande te melden aan Letselschademanager en, voor zover van toepassing, aan de Organisatiehelpdesk. Bovendien treft Gebruiker alle maatregelen die binnen zijn mogelijkheden liggen om dit onjuiste gebruik te beëindigen en te beperken.

4.2 Letselschademanager behoudt zich het recht voor om de inlogprocedure en/of Inloggegevens te wijzigen indien zij dit nodig acht in het belang van de functionaliteit en/of het in stand houden van de Dienst. Letselschademanager spant zich in om Gebruiker c.q. de Organisatie van tevoren in kennis te stellen van wijzigingen met betrekking tot de inlogprocedure en/of de Inloggegevens, met dien verstande dat deze kennisgeving niet verplicht is indien zij ernstig afbreuk kan doen aan het doel van Letselschademanager om (toekomstig) onjuist gebruik te voorkomen.

4.3 Indien Letselschademanager vaststelt of gegronde redenen heeft om aan te nemen dat Gebruiker artikel 3.6 van deze Gebruiksvoorwaarden schendt, kan Letselschademanager optreden om die overtreding te beëindigen en/of te beperken, waaronder het tijdelijk of permanent ontzeggen van de toegang tot het Account door Gebruiker. Letselschademanager is niet verplicht vergoedingen, kosten of andere bedragen die (reeds) door Gebruiker c.q. de Organisatie aan Letselschademanager zijn betaald, te vergoeden.

4.4 Indien er naar het oordeel van Letselschademanager hinder, schade en/of enig ander gevaar ontstaat of naar verwachting zal ontstaan voor het functioneren van de Dienst, de systemen en/of het netwerk van Letselschademanager of van derden, in het bijzonder door het overmatig verzenden van e-mails of andere gegevens, het lekken van Persoonsgegevens of activiteiten, of virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots en soortgelijke software, is Letselschademanager gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij nodig acht om deze hinder, schade en/of dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen en te verminderen.

4.5 Bij een vermoeden van fraude of onjuist gebruik van de Dienst, zal Letselschademanager de Persoonsgegevens van Gebruiker en/of Gast enkel aan de bevoegde autoriteiten overdragen wanneer zij daartoe uitdrukkelijk een wettelijke verplichting heeft of verplicht is op grond van een gerechtelijk bevel.

4.6 Letselschademanager is te allen tijde gerechtigd om bij de bevoegde autoriteiten aangifte te doen van geconstateerde of vermeende strafbare feiten. Voorts is Letselschademanager gerechtigd om naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker en/of Gast over te dragen aan derden die beweren dat Gebruiker en/of Gast inbreuk maken op hun rechten of op deze Gebruiksvoorwaarden, mits:
  • (i) de juistheid van deze vordering naar alle redelijkheid voldoende aannemelijk is;
  • (ii) er voor deze derden geen andere manier is om de gegevens van Gebruiker en/of Gast te verkrijgen; en
  • (iii) deze derden een duidelijk belang hebben bij het vrijgeven van de gegevens van Gebruiker en/of Gast.


4.7 Letselschademanager is niet aansprakelijk voor door Gebruiker en/of Gast geleden schade, van welke aard dan ook, als gevolg van de beëindiging van de Dienst of van enig handelen of nalaten van Letselschademanager overeenkomstig dit Artikel 4, voor zover toegestaan op grond van Nederlands recht.

4.8 Tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst, vrijwaren Gebruiker en/of Gast Letselschademanager voor enige vorm van vordering van, aanklacht door of geschil met derden in verband met (de inhoud van) het dataverkeer van de via de Dienst verzonden informatie afkomstig van Gebruiker en/of Gast.


5. Onderhoud, ondersteuning en wijziging van de dienst Letselschademanager

5.1 Letselschademanager behoudt zich het recht voor de Dienst of een deel daarvan te wijzigen en te onderhouden.

5.2 Als gevolg van onderhoud en aanpassing van de Dienst door Letselschademanager kan de Dienst tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik zijn. Onderhoud kan op elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperkte beschikbaarheid van de Dienst. Letselschademanager zal trachten het onderhoud van de Dienst zoveel mogelijk buiten kantooruren te plannen en spant zich in om wezenlijke beperkingen in het gebruik van de Dienst tijdig aan te kondigen (voor zover mogelijk gezien de relevante omstandigheden).

5.3 Letselschademanager is niet verplicht Gebruiker en/of Gast te vergoeden voor verlies, schade of andere kosten in verband met een beperking in het gebruik van de Dienst als gevolg van onderhoud en/of wijziging van de Dienst.

5.4 Voor (technische) ondersteuning kunnen Gebruiker en/of Gast contact opnemen met Letselschademanager Helpdesk of, voor zover van toepassing, met de Organisatiehelpdesk.


6. Beschikbaarheid van de dienst

6.1 Letselschademanager geeft Gebruiker en/of Gast geen expliciete of impliciete garantie dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is, noch dat de Dienst foutloos en/of compleet wordt geleverd. Door falende internetverbinding, virussen of fouten en defecten kunnen er storingen in de Dienst optreden. Gebruiker aanvaardt dat Letselschademanager nooit perfect of 100% vrij van onvolkomenheden kan zijn en dat niet alle onvolkomenheden kunnen of zullen worden hersteld.

6.2 Indien Gebruiker en/of Gast bij het gebruik van de Dienst problemen ondervinden, kunnen Gebruiker en/of Gast dit bij Letselschade Helpdesk of, voor zover van toepassing, bij de Organisatiehelpdesk melden.


7. Intellectuele-eigendomsrechten

7.1 Alle aanspraken, eigendomsrechten en Intellectuele-eigendomsrechten op, dan wel direct of indirect verbonden aan, Letselschademanager, de Dienst, het Account en bijbehorende software en alle kopieën daarvan, zijn eigendom van Letselschademanager en/of haar licentiegevers en/of de licentiegevers van haar gelieerde ondernemingen. De Dienst bevat bepaalde in licentie gegeven componenten en Letselschademanager en haar licentiegevers of de licentiegevers van haar gelieerde ondernemingen kunnen in geval van schending van deze Gebruiksvoorwaarden, of voor zover van toepassing de Overeenkomst, hun rechten beschermen. Behoudens voor zover toegestaan bij wet, mogen de in dit lid beschreven Intellectuele-eigendomsrechten op geen enkele wijze worden gekopieerd of gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Letselschademanager.

7.2 Onder de voorwaarden en bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden verleent Letselschademanager aan Gebruiker hierbij een niet-exclusief, herroepelijk, beperkt en niet-overdraagbaar gebruiksrecht om de Dienst te gebruiken.

7.3 De door Gebruiker en/of Gast met behulp van de Dienst verzonden informatie is en blijft eigendom van Gebruiker en/of Gast, of voor zover van toepassing diens Organisatie. Letselschademanager heeft het recht gegevens met betrekking tot het gebruik van de Dienst uitsluitend voor statistische doeleinden geaggregeerd en geanonimiseerd te verwerken, welke gegevens op geen enkele manier herleid kunnen worden tot een natuurlijk persoon.

7.4 Indien Gebruiker en/of Gast, of de Organisatiehelpdesk namens Gebruiker, informatie verzenden naar Letselschademanager, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, heeft Letselschademanager het recht deze informatie te gebruiken voor het verbeteren of aanpassen van de Dienst. Deze bepaling is niet van toepassing op informatie die Gebruiker en/of Gast uitdrukkelijk als vertrouwelijk heeft aangemerkt.

7.5 Letselschademanager zal geen kennisnemen van vertrouwelijke gegevens (zoals persoonlijke berichten) die Opdrachtgever opslaat, verzendt of anderszins verwerkt via de Diensten, voor zover dit niet noodzakelijk is voor het leveren en adequaat functioneren van de Diensten.


8. Wijziging van Gebruiksvoorwaarden

8.1 Letselschademanager heeft het recht deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen. Letselschademanager zal zich inspannen om Gebruiker op de hoogte te stellen van wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden.


9. Beperking en uitsluiting aansprakelijkheid

9.1 De Dienst wordt door Letselschademanager aan Gebruiker en Gast geleverd op “as is”-basis zonder enige garantie.

9.2 Tenzij voortvloeiend uit opzettelijk gedrag of grove nalatigheid van Letselschademanager, is de totale aansprakelijkheid van Letselschademanager er (waaronder begrepen aansprakelijkheid van haar directeuren en werknemers) jegens Gebruiker en/of Gast, al dan niet contractueel, in geen geval hoger dan de vergoedingen met betrekking tot Gebruiker of de Organisatie of door Gebruiker of de Organisatie aan Letselschademanager betaald krachtens de Overeenkomst gedurende de drie maanden onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de vordering die aanleiding is voor die aansprakelijkheid.

9.3 Iedere aansprakelijkheid van Letselschademanager is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak geeft (geven), te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit.

9.4 Aansprakelijkheid van Letselschademanager voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs-)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

9.5 De aansprakelijkheid van Letselschademanager ontstaat in alle gevallen slechts pas nadat gebruiker letselschademanager onmiddellijk en deugdelijk schriftelijke en aangetekend in gebrek heeft gesteld, waarbij gebruiker Letselschademanager een redelijke termijn (minimaal 30 dagen) dient te geven om de toerekenbare niet-nakoming te herstellen, en nakoming ook binnen die termijn uitblijft. De ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Letselschademanager in staat is adequaat te reageren.

9.6 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen van aansprakelijkheid van Letselschademanager gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Letselschademanager zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

9.7 De gebruiker erkent dat de door of namens Letselschademanager via een eventuele Web Applicatie en/of de Website ter beschikking gestelde informatie, zonder garanties wordt verstrekt en zonder dat gebruiker of derden daaraan enige rechten kunnen ontlenen.

9.8 Letselschademanager verstrekt geen andere garanties, toezeggingen of voorwaarden met betrekking tot letselschademanager diensten dan die uitdrukkelijk in de overeenkomst c.q. gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen.

9.9 Onder overmacht ("niet-toerekenbare niet-nakoming") wordt in deze voorwaarden verstaan: elke niet aan de schuld in subjectieve zin van Letselschademanager te wijten omstandigheid die maakt dat het voor Letselschademanager onmogelijk of praktisch te bezwaarlijk is om haar verplichtingen of een gedeelte daarvan na te komen of verder na te komen. In geval van overmacht is Letselschademanager gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen of een gedeelte daarvan op te schorten en kan de gebruiker geen nakoming of schadevergoeding vorderen. Als de periode van overmacht langer duurt dan 3 maanden, is elk der partijen bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, met dien verstande dat Letselschademanager steeds recht heeft op een evenredig deel van de vergoeding indien zij haar verplichtingen voor of na het intreden van de overmacht gedeeltelijk is nagekomen.


10. Beëindiging

10.1 Indien Gebruiker besluit de Dienst niet langer te willen gebruiken, kan Gebruiker het Account beëindigen of dit, voor zover van toepassing, intern regelen met de Organisatiehelpdesk. Letselschademanager heeft het recht een Account te allen tijde, zonder reden en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. Na beëindiging of het aflopen van deze Overeenkomst om welke reden dan ook blijven dit artikel en de artikelen 4.7-8, 7, 9 en 11 van deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

10.2 Als de Overeenkomst om welke reden dan ook afloopt of wordt beëindigd, kan en mag Gebruiker niet langer gebruikmaken van de Dienst. In dat geval is het de verplichting van de Organisatie Gebruiker op de hoogte te stellen van het einde van de Overeenkomst en het gebruik van de Dienst. Voor zover de Overeenkomst onverminderd van kracht is, kan Gebruiker enkel van de Dienst gebruikmaken zolang Gebruiker in dienst is van de Organisatie.

10.3 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verwijderen en opslaan van informatie die op het platform Letselschademanager is gedeeld.


11. Diversen

11.1 Letselschademanager kan de nakoming van zijn rechten en/of verplichtingen op grond van de Letselschademanager Online Overeenkomst sublicentiëren, overdragen, vernieuwen, opdragen, uitbesteden of onder aanbesteden.

11.2 Mocht enige bepaling uit de Letselschademanager overeenkomst c.q. Gebruiksvoorwaarden dan wel Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn, vernietigd worden of in strijd met de wet zijn, dan blijven de Letselschademanager Overeenkomst c.q. Gebruiksvoorwaarden dan wel de Algemene Voorwaarden volledig van kracht en zal die bepaling worden geïnterpreteerd op een wijze die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.


12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

12.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Gebruiker zal eerst een klacht of vordering indienen bij Letselschademanager en/of zijn Organisatie om te trachten met Letselschademanager tot een minnelijke schikking te komen. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden, worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland, voorgelegd.


Letselschademanager

Het hart van de zaak

Letselschademanager verbindt slachtoffers, belangenbehartigers en verzekeraars op één onafhankelijk platform om de schadeafwikkeling sneller, toegankelijker, eenvoudiger en veiliger te maken.

Lees meer over ons